/
/
Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Rada Miasta i Gminy Wiązów, powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.) – zwaną także ustawą oraz w związku z uchwałami nr XXVIII/222/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów oraz nr XXIX/237/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/222/2021 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów oraz po stwierdzeniu, że uchwała nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązów, przyjętego uchwałą LX/443/2023 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 września 2023 r., podjęła na sesji w dniu 28 września 2023 r. uchwałę nr LX/444/2023 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów – zwaną dalej także uchwałą.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Rada Miasta i Gminy Wiązów, powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.) – zwaną także ustawą oraz w związku z uchwałami nr XXVIII/222/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów oraz nr XXIX/237/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/222/2021 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów oraz po stwierdzeniu, że uchwała nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązów, przyjętego uchwałą LX/443/2023 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 września 2023 r., podjęła na sesji w dniu 28 września 2023 r. uchwałę nr LX/444/2023 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów – zwaną dalej także uchwałą.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Rada Miasta i Gminy Wiązów, powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.) – zwaną także ustawą oraz w związku z uchwałami nr XXVIII/222/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów oraz nr XXIX/237/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/222/2021 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów oraz po stwierdzeniu, że uchwała nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązów, przyjętego uchwałą LX/443/2023 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 września 2023 r., podjęła na sesji w dniu 28 września 2023 r. uchwałę nr LX/444/2023 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów – zwaną dalej także uchwałą.

 

Uchwała, wraz z dokumentacją prac planistycznych, wpłynęła do Organu Nadzoru w dniu 25 października 2023 r.

W toku badania legalności uchwały Organ Nadzoru stwierdził podjęcie:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

1) § 8 ust. 2 pkt 22, pkt 23 lit. b, § 8 ust. 10 z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), w związku z § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), zwanym dalej „rozporządzeniem” w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 2 i art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), polegającym na naruszeniu zasad sporządzania planu miejscowego poprzez przekroczenie upoważnienia ustawowego w zakresie określenia zasad ochrony zabytków oraz modyfikację przepisów upoważaniających;

 

2) § 37 ust. 1 we fragmencie „/1 i E/7” z istotnym naruszeniem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z § 8 ust. 2 rozporządzenia

 

 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz § 6 w zw. z § 143 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” z dnia 20 czerwca 2002 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 283), polegającym na naruszeniu zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez zamieszczenie w uchwale wewnętrznie sprzecznych regulacji.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Na wstępie podkreślić należy, że podstawy nieważności uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustawodawca wskazał w art. 28 ust. 1 ustawy. Zgodnie z jego treścią, istotne naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub w części.

 

Przeprowadzona ocena zgodności z prawem niniejszej uchwały, tj. pod kątem art. 28 ust. 1 ustawy, pozwala stwierdzić, że Rada Miasta i Gminy Wiązów, uchwalając przedmiotowy plan zagospodarowania przestrzennego, naruszyła w sposób istotny zasady sporządzania planu miejscowego.


Zasady sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczą całego aktu obejmującego część graficzną i tekstową, zawartych w nim ustaleń, a także standardów dokumentacji planistycznej. Zawartość planu miejscowego określa art. 15 ust. 2 i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, natomiast standardy dokumentacji planistycznej (materiały planistyczne, skalę opracowań kartograficznych, stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, standardy oraz sposób dokumentowania prac planistycznych) określa art. 16 ust. 1 ustawy oraz wydane, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w ust. 2 tego artykułu, rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404). Organ nadzoru zwraca jednak uwagę, że w analizowanym przypadku zastosowanie znajdzie poprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 


Zgodnie bowiem z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do projektów planów miejscowych sporządzanych lub zmienianych na podstawie uchwały o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu miejscowego podjętej przed dniem 24 grudnia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Uchwała nr XXVIII/222/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów została podjęta na sesji w dniu 27 kwietnia 2021 r., a uchwała zmieniającą nr XXIX/237/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/222/2021 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów podjęto w dnia 18 czerwca 2021 r.

W czym jeszcze się specjalizujemy

Władza rodzicielska

Ustalenie ojcostwa

Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka

Potrzebujesz wsparcia we własnej sprawie?

Umów się na spotkanie.

Pozostaw swój numer telefonu. Oddzwonimy w celu ustalenia dogodnego terminu.

Jesteśmy do dyspozycji także zdalnie.

Formularz zamówienia kontaktu

Zeskanuj kod QR telefonem

(dla korzystających z witryny na komputerze lub tablecie)

lub

pobierz wizytówkę prosto na telefon

(dla korzystających z witryny na telefonie)

Call Now Button