/
Alimenty. Co to jest obowiązek alimentacyjny?

Alimenty. Co to jest obowiązek alimentacyjny?

Czas czytania: 5 minuty

Czas czytania: 5 minuty

Spis treści:

Alimenty prawnik Warszawa

Obowiązek alimentacyjny to ważny element prawa rodzinnego. Wprowadza klarowne zasady dotyczące wsparcia materialnego w sytuacjach, w których osoba niezdolna do samodzielnego utrzymania się, wymaga wsparcia finansowego. Dzisiaj wyjaśniamy, do kiedy płaci się alimenty, na co one są, a także co zwalania z obowiązku ich płacenia. Zachęcamy do lektury!

Alimenty: co to jest?

Warto zacząć od wyjaśniania samego pojęcia “alimenty”. Definicja wskazuje, że są one świadczeniem materialnym, które jedna osoba zobowiązana jest świadczyć na rzecz innej. Zazwyczaj ma to miejsce, gdy jedna ze stron nie jest w stanie samodzielnie utrzymać się finansowo. Co ważne, jest to prawnie uregulowane zobowiązanie, mające na celu zapewnić odpowiednie wsparcie życiowe, zwłaszcza w przypadku dzieci czy osób niezdolnych do pracy. Stanowi ono tzw. obowiązek alimentacyjny.

 

Wspomniane świadczenia alimentacyjne zasądzane są przez sąd w formie pieniężnej, a nie w rzeczowej. Dlatego też ich wysokość zależy od:

● faktycznych potrzeb osoby uprawnionej,
● możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego.

Alimenty: definicja według prawa

Wyjaśniliśmy już, co to są alimenty w ogólnym rozumieniu. Warto również powołać się na definicję wyróżnianą w świetle prawa. W art. 128 k.r.o. opisano pojęcie obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z zapisem jest to obowiązek wspierania małżonka, krewnego, przysposobionych oraz powinowatych. Ma on polegać na zapewnieniu środków utrzymania, a w razie konieczności także wychowania. Podstawą wystąpienia takiego obowiązku są stosunki prawnorodzinne. W chwili ich zaistnienia można mówić o prawie do alimentów, które następnie może przerodzić się zaktualizowany obowiązek alimentacyjny po wystosowaniu do sądu przez stronę uprawnioną roszczenia o raty alimentacyjne. Takimi sprawami zajmuje się wówczas adwokat rodzinny – Warszawa to jedno z wielu miast, w których można uzyskać pomoc prawną.

Obowiązek alimentacyjny a alimenty

Skoro wiesz już, co to jest obowiązek alimentacyjny, możesz zastanawiać się, czym on się różni od alimentów. W skrócie jest to konkretna forma wsparcia finansowego, podczas gdy obowiązek alimentacyjny stanowi ogólne zobowiązanie prawnie nakładane na jedną osobę, aby świadczyć takie wsparcie na rzecz innej osoby. Obowiązek ten może wynikać z różnych sytuacji, takich jak małżeństwo, rozwód, separacja czy potrzeba wsparcia dla dzieci.

Potrzebujesz wsparcia we własnej sprawie?

Umów się na spotkanie

Pozostaw swój numer telefonu. Oddzwonimy w celu ustalenia dogodnego terminu

Dla kogo są alimenty?

Osoby uprawnione do pobierania alimentów są ściśle określone w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Poniżej przedstawiamy sytuacje, kiedy konkretna osoba może wnioskować o alimenty.

Alimenty na dziecko

Według z art. 133 § 1 k.r.o. rodzice podlegają obowiązkowi alimentacyjnemu względem dziecka, które nie może utrzymać się samodzielnie. Co ważne, wspomniany obowiązek obciąża danego rodzica bez względu na to, czy ma on władzę rodzicielską. Nie można również wyróżnić sztywnego terminu, w jakim należy wypłacać alimenty na dziecko.

 

Często powracającym pytaniem jest to, na co są alimenty. Warto wyjaśnić, że w zakres obowiązku alimentacyjnego wchodzą koszty utrzymania oraz wychowania, które wynikają z usprawiedliwionych potrzeb. W przypadku niepłacenia świadczenia przez osobę zobowiązaną wypłacane są alimenty z funduszu alimentacyjnego.

Alimenty na żonę

Alimenty na żonę stanowią często omawiany aspekt w kontekście rozwodów i separacji. Podczas trwania związku małżeńskiego małżonkowie są zobowiązani do zaspokajania potrzeb rodziny wedle swoich sił oraz możliwości majątkowych, zgodnie z art. 27 k.r.o. Co ważne, obowiązek ten istnieje nawet pomimo rozwiązania małżeństwa, jest on jednak w formie zmodyfikowanej.

 

Istnieje wiele czynników wpływających na wysokość alimentów na żonę, takich jak dochody obu stron, długość trwania małżeństwa, standard życia utrzymywany w trakcie związku oraz ewentualne obowiązki względem wspólnych dzieci. Ostateczna decyzja dotycząca alimentów na żonę zazwyczaj zależy od postanowień sądowych lub porozumienia między stronami. Warto zaznaczyć, że celem alimentów na żonę jest zapewnienie stabilności finansowej i sprawiedliwego podziału zasobów po rozstaniu, aby umożliwić każdej ze stron kontynuowanie życia w akceptowalnych warunkach materialnych. Warto jednak wspomnieć, że na początku należy wystosować pozew o alimenty.

Alimenty na rodzica

Wystąpienie tzw. obowiązku alimentacyjnego wobec rodziców następuje wtedy, gdy znajdują się oni w niedostatku, natomiast dzieci są niezależne finansowo. A zatem alimenty na rodzica przysługują, gdy nie są oni w stanie samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych.

Co zwalnia z płacenia alimentów?

Każda z sytuacji wymaga odrębnego omówienia, aby wskazać, co zwalnia z płacenia alimentów. Natomiast w przypadku świadczeń wypłacanych na dziecko, obowiązek może ustać w chwili, gdy osiągnie ono właściwy stopień umysłowego oraz fizycznego rozwoju, niezbędny do samodzielności i pozyskania środków na utrzymanie z własnej pracy.

 

Podstawą do uchylenia obowiązku alimentacyjnego jest złożenie do sądu pozwu wraz z niezbędnymi dokumentami. Może pomóc Ci w tym adwokat. Alimenty, a dokładnie prawo rodzinne powinno być jego specjalnością. Należy wspomnieć, że Sąd Najwyższy wskazuje, że podstawą do zwolnienia z płacenia alimentów są rażące zachowania uprawnionego, godzące w życie i zdrowie członka rodziny, naruszające dobre imię czy godność, a także zachowania polegające na umyślnym działaniu, doprowadzeniu do niedostatku.

Do kiedy płaci się alimenty?

Obowiązek płacenia alimentów trwa zazwyczaj do czasu, gdy osoba uprawniona jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Samo zakończenie edukacji, czy pełnoletność nie jest czynnikiem warunkującym zakończenie okresu trwania obowiązku alimentacyjnego. W odniesieniu do byłego małżonka, obowiązek ten może być czasowy i zależeć od konkretnej sytuacji życiowej.

 

Każde postanowienie o ustaniu obowiązku alimentacyjnego musi być zatwierdzone przez Sąd.

Podsumowanie

Obowiązek alimentacyjny jest fundamentalną zasadą prawa rodzinnego, mającą na celu zapewnienie wsparcia finansowego osobom bliskim, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Precyzyjnie uregulowany przez przepisy prawa, stanowi on wyraz solidarności rodzinnej i społecznej odpowiedzialności. Odpowiednie regulacje prawne zapewniają, że obowiązek ten jest realizowany w sposób sprawiedliwy i adekwatny do potrzeb uprawnionych oraz możliwości finansowych zobowiązanych. Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące alimentów i obowiązków alimentacyjnych znajdują się w Dziale III Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Autor wpisu:

Picture of Mariusz Krzyżanowski<br><font color="#C39E3A"; size=4> adwokat</font><br><br>
Mariusz Krzyżanowski
adwokat

Powyższa publikacja została starannie opracowana, jednakże niektóre informacje zostały przedstawione w formie skróconej. W związku z tym artykuł ma jedynie charakter poglądowy, a zawarte w nim informacje nie powinny zastępować pełnej analizy konkretnego zagadnienia. Kancelaria Adwokacka Mariusz Krzyżanowski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe z działań podjętych lub zaniechanych na podstawie tej publikacji. Jeżeli mają Państwo zainteresowanie omówieniem poruszonych kwestii, serdecznie zachęcamy do kontaktu i rozpoczęcia współpracy. W przypadku potrzeby omówienia lub analizy indywidualnej sprawy, zapraszamy do kontaktu i nawiązania współpracy.

Formularz zamówienia kontaktu

Zeskanuj kod QR telefonem, aby pobrać wizytówkę

Pobierz wizytówkę prosto na telefon

Call Now Button